ΑΡΧΙΚΗ

Το Εργαστήριο δημιουργήθηκε το 2017 από τον Δρ. Γεώργιο Φούρλα και αρχικά ανήκε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Κατόπιν της πράξης συγχώνευσης των ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας περιήλθε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε διαδικασία μετακίνησης στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

  • Την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής καθώς και άλλων Τμημάτων του ιδρύματος σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
  • Τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα.
  • Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη συνδρομή στην πραγματοποίηση συναφών μελετών στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
  • Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις.
  • Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων καθώς και τη δημοσιοποίησή τους.
  • Τη διοργάνωση, υποστήριξη και φιλοξενία Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.
  • Την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε μορφής οργανισμούς.